โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 7 2 2 2 0 30
ร้อยละ 16.28 % 4.65 % 4.65 % 4.65 % 0.00 % 69.77 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 11 5 23 2 0 106
ร้อยละ 7.48 % 3.40 % 15.65 % 1.36 % 0.00 % 72.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 13 1 17 0 0 60
ร้อยละ 14.29 % 1.10 % 18.68 % 0.00 % 0.00 % 65.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 31 8 42 4 0 196
ร้อยละ 11.03 % 2.85 % 14.95 % 1.42 % 0.00 % 69.75 %

190 : 18 , 7 , 25 , 4 , 0 , 136...9.47 , 3.68 , 13.16 , 2.11 , 0.00 , 71.58 = 54 : 28.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25%

Powered By www.thaieducation.net