โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 2 1 6 0 32
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 2.27 % 13.64 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 6 2 6 12 2 115
ร้อยละ 4.20 % 1.40 % 4.20 % 8.39 % 1.40 % 80.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 2 2 5 11 7 65
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 5.43 % 11.96 % 7.61 % 70.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 11 6 12 29 9 212
ร้อยละ 3.94 % 2.15 % 4.30 % 10.39 % 3.23 % 75.99 %

187 : 9 , 4 , 7 , 18 , 2 , 147...4.81 , 2.14 , 3.74 , 9.63 , 1.07 , 78.61 = 40 : 21.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 24.01%

Powered By www.thaieducation.net