โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 72
ร้อยละ 1.25 % 1.25 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
266
จำนวน(คน) 3 6 30 0 0 227
ร้อยละ 1.13 % 2.26 % 11.28 % 0.00 % 0.00 % 85.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
141
จำนวน(คน) 2 4 20 0 0 115
ร้อยละ 1.42 % 2.84 % 14.18 % 0.00 % 0.00 % 81.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 487 คน
จำนวน(คน) 6 11 56 0 0 414
ร้อยละ 1.23 % 2.26 % 11.50 % 0.00 % 0.00 % 85.01 %

346 : 4 , 7 , 36 , 0 , 0 , 299...1.16 , 2.02 , 10.40 , 0.00 , 0.00 , 86.42 = 47 : 13.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 487 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 14.99%

Powered By www.thaieducation.net