โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 4 2 6 0 0 67
ร้อยละ 5.06 % 2.53 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 84.81 %
ระดับประถมศึกษา
266
จำนวน(คน) 8 10 39 0 0 209
ร้อยละ 3.01 % 3.76 % 14.66 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 4 6 20 0 0 82
ร้อยละ 3.57 % 5.36 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 73.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 457 คน
จำนวน(คน) 16 18 65 0 0 358
ร้อยละ 3.50 % 3.94 % 14.22 % 0.00 % 0.00 % 78.34 %

345 : 12 , 12 , 45 , 0 , 0 , 276...3.48 , 3.48 , 13.04 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 69 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 457 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 21.66%

Powered By www.thaieducation.net