โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 3 3 8 0 0 66
ร้อยละ 3.75 % 3.75 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
266
จำนวน(คน) 7 10 41 0 0 208
ร้อยละ 2.63 % 3.76 % 15.41 % 0.00 % 0.00 % 78.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
141
จำนวน(คน) 5 6 26 0 0 104
ร้อยละ 3.55 % 4.26 % 18.44 % 0.00 % 0.00 % 73.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 487 คน
จำนวน(คน) 15 19 75 0 0 378
ร้อยละ 3.08 % 3.90 % 15.40 % 0.00 % 0.00 % 77.62 %

346 : 10 , 13 , 49 , 0 , 0 , 274...2.89 , 3.76 , 14.16 , 0.00 , 0.00 , 79.19 = 72 : 20.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 487 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 22.38%

Powered By www.thaieducation.net