โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 1 1 20 0 0 106
ร้อยละ 0.78 % 0.78 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 82.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 1 2 22 0 0 128
ร้อยละ 0.65 % 1.31 % 14.38 % 0.00 % 0.00 % 83.66 %

153 : 1 , 2 , 22 , 0 , 0 , 128...0.65 , 1.31 , 14.38 , 0.00 , 0.00 , 83.66 = 25 : 16.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.34%

Powered By www.thaieducation.net