โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 1 1 8 2 6
ร้อยละ 28.00 % 4.00 % 4.00 % 32.00 % 8.00 % 24.00 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 14 11 21 25 32 24
ร้อยละ 11.02 % 8.66 % 16.54 % 19.69 % 25.20 % 18.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 21 12 22 33 34 30
ร้อยละ 13.82 % 7.89 % 14.47 % 21.71 % 22.37 % 19.74 %

152 : 21 , 12 , 22 , 33 , 34 , 30...13.82 , 7.89 , 14.47 , 21.71 , 22.37 , 19.74 = 122 : 80.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 80.26%

Powered By www.thaieducation.net