โรงเรียนวัดจรเข้น้อย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 2 2 1 0 18
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 8.33 % 4.17 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 4 1 1 1 0 21
ร้อยละ 14.29 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 4
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 7 3 4 2 0 43
ร้อยละ 11.86 % 5.08 % 6.78 % 3.39 % 0.00 % 72.88 %

52 : 5 , 3 , 3 , 2 , 0 , 39...9.62 , 5.77 , 5.77 , 3.85 , 0.00 , 75.00 = 13 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.12%

Powered By www.thaieducation.net