โรงเรียนวัดชนะสงสาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 14 2 7 0 0 44
ร้อยละ 20.90 % 2.99 % 10.45 % 0.00 % 0.00 % 65.67 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 7 2 40 1 0 203
ร้อยละ 2.77 % 0.79 % 15.81 % 0.40 % 0.00 % 80.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 21 4 47 1 0 247
ร้อยละ 6.56 % 1.25 % 14.69 % 0.31 % 0.00 % 77.19 %

320 : 21 , 4 , 47 , 1 , 0 , 247...6.56 , 1.25 , 14.69 , 0.31 , 0.00 , 77.19 = 73 : 22.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81%

Powered By www.thaieducation.net