โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 4 3 6 5 36
ร้อยละ 5.26 % 7.02 % 5.26 % 10.53 % 8.77 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 3 6 5 6 4 125
ร้อยละ 2.01 % 4.03 % 3.36 % 4.03 % 2.68 % 83.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 3 2 3 4 3 46
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 4.92 % 6.56 % 4.92 % 75.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 9 12 11 16 12 207
ร้อยละ 3.37 % 4.49 % 4.12 % 5.99 % 4.49 % 77.53 %

206 : 6 , 10 , 8 , 12 , 9 , 161...2.91 , 4.85 , 3.88 , 5.83 , 4.37 , 78.16 = 45 : 21.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47%

Powered By www.thaieducation.net