โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 3 2 3 2 33
ร้อยละ 6.52 % 6.52 % 4.35 % 6.52 % 4.35 % 71.74 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 97
ร้อยละ 3.77 % 2.83 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 91.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 33
ร้อยละ 10.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 11 6 4 3 2 163
ร้อยละ 5.82 % 3.17 % 2.12 % 1.59 % 1.06 % 86.24 %

152 : 7 , 6 , 4 , 3 , 2 , 130...4.61 , 3.95 , 2.63 , 1.97 , 1.32 , 85.53 = 22 : 14.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.76%

Powered By www.thaieducation.net