โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 10 10 10 10 5 0
ร้อยละ 22.22 % 22.22 % 22.22 % 22.22 % 11.11 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 40 20 20 10 15 0
ร้อยละ 38.10 % 19.05 % 19.05 % 9.52 % 14.29 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 10 10 10 6 1 0
ร้อยละ 27.03 % 27.03 % 27.03 % 16.22 % 2.70 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 60 40 40 26 21 0
ร้อยละ 32.09 % 21.39 % 21.39 % 13.90 % 11.23 % 0.00 %

150 : 50 , 30 , 30 , 20 , 20 , 0...33.33 , 20.00 , 20.00 , 13.33 , 13.33 , 0.00 = 150 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net