โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.54 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 0 0 26 0 0 93
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.85 % 0.00 % 0.00 % 78.15 %

77 : 0 , 0 , 18 , 0 , 0 , 59...0.00 , 0.00 , 23.38 , 0.00 , 0.00 , 76.62 = 18 : 23.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.85%

Powered By www.thaieducation.net