โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 15.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 0 5 13 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 7.04 % 18.31 % 0.00 % 0.00 % 74.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 0 8 25 0 0 94
ร้อยละ 0.00 % 6.30 % 19.69 % 0.00 % 0.00 % 74.02 %

91 : 0 , 8 , 18 , 0 , 0 , 65...0.00 , 8.79 , 19.78 , 0.00 , 0.00 , 71.43 = 26 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.98%

Powered By www.thaieducation.net