โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 1 1 1 0 15
ร้อยละ 28.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 11 4 4 1 1 37
ร้อยละ 18.97 % 6.90 % 6.90 % 1.72 % 1.72 % 63.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 18 5 5 2 1 52
ร้อยละ 21.69 % 6.02 % 6.02 % 2.41 % 1.20 % 62.65 %

83 : 18 , 5 , 5 , 2 , 1 , 52...21.69 , 6.02 , 6.02 , 2.41 , 1.20 , 62.65 = 31 : 37.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 37.35%

Powered By www.thaieducation.net