โรงเรียนบ้านโนนบ่อ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 2 2 0 1 35
ร้อยละ 2.44 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 2.44 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 4 3 4 2 2 109
ร้อยละ 3.23 % 2.42 % 3.23 % 1.61 % 1.61 % 87.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 5 5 6 2 3 200
ร้อยละ 2.26 % 2.26 % 2.71 % 0.90 % 1.36 % 90.50 %

165 : 5 , 5 , 6 , 2 , 3 , 144...3.03 , 3.03 , 3.64 , 1.21 , 1.82 , 87.27 = 21 : 12.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50%

Powered By www.thaieducation.net