โรงเรียนบ้านนาล้อม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 1 0 0 1 3
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 10 0 3 0 5 17
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 8.57 % 0.00 % 14.29 % 48.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 คน
จำนวน(คน) 11 1 3 0 6 20
ร้อยละ 26.83 % 2.44 % 7.32 % 0.00 % 14.63 % 48.78 %

41 : 11 , 1 , 3 , 0 , 6 , 20...26.83 , 2.44 , 7.32 , 0.00 , 14.63 , 48.78 = 21 : 51.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22%

Powered By www.thaieducation.net