โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 3 25 22 0 0 121
ร้อยละ 1.75 % 14.62 % 12.87 % 0.00 % 0.00 % 70.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 3 25 26 0 0 144
ร้อยละ 1.52 % 12.63 % 13.13 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %

198 : 3 , 25 , 26 , 0 , 0 , 144...1.52 , 12.63 , 13.13 , 0.00 , 0.00 , 72.73 = 54 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net