โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 10.71 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 4 27 17 0 0 125
ร้อยละ 2.31 % 15.61 % 9.83 % 0.00 % 0.00 % 72.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 4 30 19 0 0 148
ร้อยละ 1.99 % 14.93 % 9.45 % 0.00 % 0.00 % 73.63 %

201 : 4 , 30 , 19 , 0 , 0 , 148...1.99 , 14.93 , 9.45 , 0.00 , 0.00 , 73.63 = 53 : 26.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37%

Powered By www.thaieducation.net