โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 4 5 2 2 14
ร้อยละ 3.57 % 14.29 % 17.86 % 7.14 % 7.14 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 8 4 9 5 3 53
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 10.98 % 6.10 % 3.66 % 64.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 9 8 14 7 5 67
ร้อยละ 8.18 % 7.27 % 12.73 % 6.36 % 4.55 % 60.91 %

110 : 9 , 8 , 14 , 7 , 5 , 67...8.18 , 7.27 , 12.73 , 6.36 , 4.55 , 60.91 = 43 : 39.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.09%

Powered By www.thaieducation.net