โรงเรียนวัดรำพัน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 4 3 15 0 0 69
ร้อยละ 4.40 % 3.30 % 16.48 % 0.00 % 0.00 % 75.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 5 1 8 1 0 30
ร้อยละ 11.11 % 2.22 % 17.78 % 2.22 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 9 5 27 1 0 125
ร้อยละ 5.39 % 2.99 % 16.17 % 0.60 % 0.00 % 74.85 %

122 : 4 , 4 , 19 , 0 , 0 , 95...3.28 , 3.28 , 15.57 , 0.00 , 0.00 , 77.87 = 27 : 22.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15%

Powered By www.thaieducation.net