โรงเรียนวัดรำพัน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 1 3 0 0 21
ร้อยละ 21.88 % 3.13 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 4 0 11 0 0 76
ร้อยละ 4.40 % 0.00 % 12.09 % 0.00 % 0.00 % 83.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 34
ร้อยละ 6.67 % 2.22 % 15.56 % 0.00 % 0.00 % 75.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 14 2 21 0 0 131
ร้อยละ 8.33 % 1.19 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 77.98 %

123 : 11 , 1 , 14 , 0 , 0 , 97...8.94 , 0.81 , 11.38 , 0.00 , 0.00 , 78.86 = 26 : 21.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02%

Powered By www.thaieducation.net