โรงเรียนวัดรำพัน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 4 5 0 0 16
ร้อยละ 16.67 % 13.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 2 12 0 0 70
ร้อยละ 5.62 % 2.25 % 13.48 % 0.00 % 0.00 % 78.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 0 5 1 0 39
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 10.87 % 2.17 % 0.00 % 84.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 11 6 22 1 0 125
ร้อยละ 6.67 % 3.64 % 13.33 % 0.61 % 0.00 % 75.76 %

119 : 10 , 6 , 17 , 0 , 0 , 86...8.40 , 5.04 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 72.27 = 33 : 27.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24%

Powered By www.thaieducation.net