โรงเรียนวัดรำพัน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 4 3 0 0 18
ร้อยละ 16.67 % 13.33 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 7 10 2 1 65
ร้อยละ 4.49 % 7.87 % 11.24 % 2.25 % 1.12 % 73.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 2 7 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 14.58 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 9 13 20 2 1 122
ร้อยละ 5.39 % 7.78 % 11.98 % 1.20 % 0.60 % 73.05 %

119 : 9 , 11 , 13 , 2 , 1 , 83...7.56 , 9.24 , 10.92 , 1.68 , 0.84 , 69.75 = 36 : 30.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.95%

Powered By www.thaieducation.net