โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 1 2 10 3 0 93
ร้อยละ 0.92 % 1.83 % 9.17 % 2.75 % 0.00 % 85.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 1 2 16 3 0 140
ร้อยละ 0.62 % 1.23 % 9.88 % 1.85 % 0.00 % 86.42 %

162 : 1 , 2 , 16 , 3 , 0 , 140...0.62 , 1.23 , 9.88 , 1.85 , 0.00 , 86.42 = 22 : 13.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.58%

Powered By www.thaieducation.net