โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 7 0 7 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.21 % 0.00 % 13.21 % 73.58 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 1 2 15 2 15 74
ร้อยละ 0.92 % 1.83 % 13.76 % 1.83 % 13.76 % 67.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 1 2 22 2 22 113
ร้อยละ 0.62 % 1.23 % 13.58 % 1.23 % 13.58 % 69.75 %

162 : 1 , 2 , 22 , 2 , 22 , 113...0.62 , 1.23 , 13.58 , 1.23 , 13.58 , 69.75 = 49 : 30.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25%

Powered By www.thaieducation.net