โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 45
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 17 10 16 4 10 49
ร้อยละ 16.04 % 9.43 % 15.09 % 3.77 % 9.43 % 46.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 18 10 22 4 10 94
ร้อยละ 11.39 % 6.33 % 13.92 % 2.53 % 6.33 % 59.49 %

158 : 18 , 10 , 22 , 4 , 10 , 94...11.39 , 6.33 , 13.92 , 2.53 , 6.33 , 59.49 = 64 : 40.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 40.51%

Powered By www.thaieducation.net