โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 44
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 17 10 17 4 10 47
ร้อยละ 16.19 % 9.52 % 16.19 % 3.81 % 9.52 % 44.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 18 10 23 4 10 91
ร้อยละ 11.54 % 6.41 % 14.74 % 2.56 % 6.41 % 58.33 %

156 : 18 , 10 , 23 , 4 , 10 , 91...11.54 , 6.41 , 14.74 , 2.56 , 6.41 , 58.33 = 65 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67%

Powered By www.thaieducation.net