โรงเรียน บ้านชาด (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 8
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 6 3 5 0 0 43
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 75.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 8 4 9 0 0 51
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %

72 : 8 , 4 , 9 , 0 , 0 , 51...11.11 , 5.56 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 70.83 = 21 : 29.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17%

Powered By www.thaieducation.net