โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 2 2 5 5 0 105
ร้อยละ 1.68 % 1.68 % 4.20 % 4.20 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 2 6 5 0 20
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 17.14 % 14.29 % 0.00 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 4 4 11 10 0 133
ร้อยละ 2.47 % 2.47 % 6.79 % 6.17 % 0.00 % 82.10 %

127 : 2 , 2 , 5 , 5 , 0 , 113...1.57 , 1.57 , 3.94 , 3.94 , 0.00 , 88.98 = 14 : 11.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90%

Powered By www.thaieducation.net