โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 4 4 0 0 85
ร้อยละ 4.12 % 4.12 % 4.12 % 0.00 % 0.00 % 87.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 4 6 9 0 0 160
ร้อยละ 2.23 % 3.35 % 5.03 % 0.00 % 0.00 % 89.39 %

131 : 4 , 6 , 6 , 0 , 0 , 115...3.05 , 4.58 , 4.58 , 0.00 , 0.00 , 87.79 = 16 : 12.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61%

Powered By www.thaieducation.net