โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 46
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 3.77 % 1.89 % 0.00 % 86.79 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 5 4 4 3 1 102
ร้อยละ 4.20 % 3.36 % 3.36 % 2.52 % 0.84 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 7 6 6 4 1 148
ร้อยละ 4.07 % 3.49 % 3.49 % 2.33 % 0.58 % 86.05 %

172 : 7 , 6 , 6 , 4 , 1 , 148...4.07 , 3.49 , 3.49 , 2.33 , 0.58 , 86.05 = 24 : 13.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95%

Powered By www.thaieducation.net