โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 0 0 11 6 0 97
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.65 % 5.26 % 0.00 % 85.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 8 2 0 41
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 15.09 % 3.77 % 0.00 % 77.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 2 1 19 8 0 172
ร้อยละ 0.99 % 0.50 % 9.41 % 3.96 % 0.00 % 85.15 %

149 : 0 , 1 , 11 , 6 , 0 , 131...0.00 , 0.67 , 7.38 , 4.03 , 0.00 , 87.92 = 18 : 12.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.85%

Powered By www.thaieducation.net