โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 0 0 11 7 0 102
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.17 % 5.83 % 0.00 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 0 8 3 0 44
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 14.04 % 5.26 % 0.00 % 77.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 2 1 19 10 0 180
ร้อยละ 0.94 % 0.47 % 8.96 % 4.72 % 0.00 % 84.91 %

155 : 0 , 1 , 11 , 7 , 0 , 136...0.00 , 0.65 , 7.10 , 4.52 , 0.00 , 87.74 = 19 : 12.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09%

Powered By www.thaieducation.net