โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 1 0 14 9 1 95
ร้อยละ 0.83 % 0.00 % 11.67 % 7.50 % 0.83 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 0 8 3 0 42
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 14.04 % 5.26 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 5 2 22 12 1 171
ร้อยละ 2.35 % 0.94 % 10.33 % 5.63 % 0.47 % 80.28 %

156 : 1 , 2 , 14 , 9 , 1 , 129...0.64 , 1.28 , 8.97 , 5.77 , 0.64 , 82.69 = 27 : 17.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72%

Powered By www.thaieducation.net