โรงเรียน บ้านโสกแต้ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 36
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 83
ร้อยละ 1.11 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 92.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 152
ร้อยละ 2.42 % 0.00 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 92.12 %

129 : 3 , 0 , 7 , 0 , 0 , 119...2.33 , 0.00 , 5.43 , 0.00 , 0.00 , 92.25 = 10 : 7.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.88%

Powered By www.thaieducation.net