โรงเรียน บ้านโสกแต้ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 34
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 83
ร้อยละ 1.11 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 92.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 32
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 5 0 9 0 0 149
ร้อยละ 3.07 % 0.00 % 5.52 % 0.00 % 0.00 % 91.41 %

127 : 3 , 0 , 7 , 0 , 0 , 117...2.36 , 0.00 , 5.51 , 0.00 , 0.00 , 92.13 = 10 : 7.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59%

Powered By www.thaieducation.net