โรงเรียนบ้านป่าหวาย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 1
ร้อยละ 0.00 % 40.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 2.33 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 85.42 %

48 : 0 , 3 , 4 , 0 , 0 , 41...0.00 , 6.25 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 85.42 = 7 : 14.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58%

Powered By www.thaieducation.net