โรงเรียน บ้านหนองคลอง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 96
ร้อยละ 0.00 % 0.97 % 5.83 % 0.00 % 0.00 % 93.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 122
ร้อยละ 0.00 % 0.77 % 5.38 % 0.00 % 0.00 % 93.85 %

130 : 0 , 1 , 7 , 0 , 0 , 122...0.00 , 0.77 , 5.38 , 0.00 , 0.00 , 93.85 = 8 : 6.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15%

Powered By www.thaieducation.net