โรงเรียน หินกองวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 9
ร้อยละ 14.29 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 4 2 2 2 0 29
ร้อยละ 10.26 % 5.13 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 74.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 6 5 2 2 0 38
ร้อยละ 11.32 % 9.43 % 3.77 % 3.77 % 0.00 % 71.70 %

53 : 6 , 5 , 2 , 2 , 0 , 38...11.32 , 9.43 , 3.77 , 3.77 , 0.00 , 71.70 = 15 : 28.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30%

Powered By www.thaieducation.net