โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 7
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 41
ร้อยละ 7.84 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 18
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 11 0 11 0 0 66
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

61 : 5 , 0 , 8 , 0 , 0 , 48...8.20 , 0.00 , 13.11 , 0.00 , 0.00 , 78.69 = 13 : 21.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net