โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 8
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 32
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 22.45 % 0.00 % 0.00 % 65.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 5 1 4 0 0 19
ร้อยละ 17.24 % 3.45 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 10 3 17 0 0 59
ร้อยละ 11.24 % 3.37 % 19.10 % 0.00 % 0.00 % 66.29 %

60 : 5 , 2 , 13 , 0 , 0 , 40...8.33 , 3.33 , 21.67 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 20 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 33.71%

Powered By www.thaieducation.net