โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 8
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 0 2 16 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 3.92 % 31.37 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 4 1 7 1 0 23
ร้อยละ 11.11 % 2.78 % 19.44 % 2.78 % 0.00 % 63.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 5 3 25 1 0 64
ร้อยละ 5.10 % 3.06 % 25.51 % 1.02 % 0.00 % 65.31 %

62 : 1 , 2 , 18 , 0 , 0 , 41...1.61 , 3.23 , 29.03 , 0.00 , 0.00 , 66.13 = 21 : 33.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69%

Powered By www.thaieducation.net