โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 11
ร้อยละ 17.65 % 11.76 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 5 5 6 1 6 23
ร้อยละ 10.87 % 10.87 % 13.04 % 2.17 % 13.04 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 8 7 6 2 6 34
ร้อยละ 12.70 % 11.11 % 9.52 % 3.17 % 9.52 % 53.97 %

63 : 8 , 7 , 6 , 2 , 6 , 34...12.70 , 11.11 , 9.52 , 3.17 , 9.52 , 53.97 = 29 : 46.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46.03%

Powered By www.thaieducation.net