โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 4 0 0 1 9
ร้อยละ 26.32 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 5.26 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 13 5 6 6 1 15
ร้อยละ 28.26 % 10.87 % 13.04 % 13.04 % 2.17 % 32.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 18 9 6 6 2 24
ร้อยละ 27.69 % 13.85 % 9.23 % 9.23 % 3.08 % 36.92 %

65 : 18 , 9 , 6 , 6 , 2 , 24...27.69 , 13.85 , 9.23 , 9.23 , 3.08 , 36.92 = 41 : 63.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 63.08%

Powered By www.thaieducation.net