โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 4 5 8 2 0 65
ร้อยละ 4.76 % 5.95 % 9.52 % 2.38 % 0.00 % 77.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 30
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 2.94 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 4 7 13 2 1 121
ร้อยละ 2.70 % 4.73 % 8.78 % 1.35 % 0.68 % 81.76 %

114 : 4 , 6 , 11 , 2 , 0 , 91...3.51 , 5.26 , 9.65 , 1.75 , 0.00 , 79.82 = 23 : 20.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24%

Powered By www.thaieducation.net