โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 11 9 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 36.67 % 30.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 0 0 17 7 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 8.24 % 0.00 % 71.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.71 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 0 0 37 16 0 97
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 24.67 % 10.67 % 0.00 % 64.67 %

115 : 0 , 0 , 28 , 16 , 0 , 71...0.00 , 0.00 , 24.35 , 13.91 , 0.00 , 61.74 = 44 : 38.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 35.33%

Powered By www.thaieducation.net