โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 21
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 72
ร้อยละ 3.57 % 1.19 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 5 4 10 0 0 93
ร้อยละ 4.46 % 3.57 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 83.04 %

112 : 5 , 4 , 10 , 0 , 0 , 93...4.46 , 3.57 , 8.93 , 0.00 , 0.00 , 83.04 = 19 : 16.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96%

Powered By www.thaieducation.net