โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 4 2 0 0 17
ร้อยละ 17.86 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 4 7 0 0 69
ร้อยละ 5.88 % 4.71 % 8.24 % 0.00 % 0.00 % 81.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 10 8 9 0 0 86
ร้อยละ 8.85 % 7.08 % 7.96 % 0.00 % 0.00 % 76.11 %

113 : 10 , 8 , 9 , 0 , 0 , 86...8.85 , 7.08 , 7.96 , 0.00 , 0.00 , 76.11 = 27 : 23.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89%

Powered By www.thaieducation.net