โรงเรียน บ้านค้อ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 0 1 5 2 0 43
ร้อยละ 0.00 % 1.96 % 9.80 % 3.92 % 0.00 % 84.31 %

51 : 0 , 1 , 5 , 2 , 0 , 43...0.00 , 1.96 , 9.80 , 3.92 , 0.00 , 84.31 = 8 : 15.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69%

Powered By www.thaieducation.net